หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

"เกษตรกรรมหลากหลาย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
คุณภาพชีวิตมั่นคง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
นายยศกร เล็งบัวรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ศาสนสถานศูนย์รวมใจของประชาชน
ผลิตภัณฑ์เด่นสร้างรายได้สู่ชุมชน
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกมีถนนลาดยางติดต่อกับอำเภอได้สะดวก มีถนนสายสำคัญ เช่น ถนนสายพหลโยธิน ถนนสายริมคลองชลประทาน ถนนคันกั้นแม่น้ำ และถนนสาย เอเชีย ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกถึงที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ 3 กิโลเมตรพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกมีจำนวนทั้งสิ้น 31.52 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,832 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,833 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83

หญิง จำนวน 1,999 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,173 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 121.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไร่พัฒนา และ
ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ตำบลวัดโคกมีจำนวน 5 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแหลมยาง 570 613 1,183 334  
2   บ้านหนองม่วง 617 688 1,305 440
  3   บ้านเนินไผ่ 360 404 764 237  
4   บ้านคลองกลาง 220 230 450 131
  5   บ้านคลองขุด 66 64 130 31  
    รวม 1,832 1,999 3,832 1,173
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน อีกทั้งมีคลองชลประทาน “คลองอนุศาสนนันท์” พื้นที่จึงอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำสวน เป็นอย่างยิ่ง
       
อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก โดยเรียงลำดับจากประเภทที่มีผู้ประกอบอาชีพมากสุด ไปหาน้อยสุด ดังนี้

ทำนา    

ทำสวน    

รับจ้าง    

ค้าขาย    

เลี้ยงสัตว์    

รับราชการ    

อื่น ๆ    
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-491-535
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10