หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

"เกษตรกรรมหลากหลาย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
คุณภาพชีวิตมั่นคง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
นายยศกร เล็งบัวรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ศาสนสถานศูนย์รวมใจของประชาชน
ผลิตภัณฑ์เด่นสร้างรายได้สู่ชุมชน
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
กำหนดการยื่นแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 115 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 101 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 96 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 64 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปี ๒๕๖๓ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 77 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริห [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
การกำหนดยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 106 
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 110 
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 90 
  

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท. 0808.2/21687-21762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
 
ทต.โพนางดำออก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยโตน [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาท่าพระ โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลเขาท่าพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
   
 
 


วัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด [ 3 ต.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายบ้านผู้ใหญ่สมบัติ แตงโพ [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที่ ขนาด 200 [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานกีฬาหมู่ที่ 2,3 [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขื่อนเรียงหน้าว [ 15 พ.ค. 2562 ]

 สวนส้มโอขาวแตงกวา ลุงสมเจตน์  

กลุ่มจักรสาน หมู่ที่ 3  

วัดหนองม่วง

วัดโคกแจง
 
 
สอบถาม (13 มิ.ย. 2563)    อ่าน 708  ตอบ 1  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ประวัติหลวงพ่อปาน ตอนที่ 1 (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1212  ตอบ 0  
 
ขอความร่วมมือความร่วมมือคัดเลือกเยาชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ. และนายกอบจ. (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพศึกษา ฯ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางฯ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้อปท. [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผน งวดที่ 10/2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
เรื่อง หารือการขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลเมืองชัยนาท (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว4301 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรร/โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดโคก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-491-535
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก