หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

"เกษตรกรรมหลากหลาย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
คุณภาพชีวิตมั่นคง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
นายยศกร เล็งบัวรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ศาสนสถานศูนย์รวมใจของประชาชน
ผลิตภัณฑ์เด่นสร้างรายได้สู่ชุมชน
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดชัยนาท มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศล่าสุดของสสจ [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
กำหนดการยื่นแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 109 
ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 117 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 184 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 134 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 118 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 78 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 80 
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 81 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปี ๒๕๖๓ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริห [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
  

 
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) กพส. มท 0810.7/ว89 [รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว86  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว99  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว100  [ 19 ม.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว12  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว87  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว90 [รายชื่อ (เก่า)] [รายชื่อ (ใหม่)] [สรุป (อปท.)]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
 
ทต.บ้านเชี่ยน เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านผู้ใหญ่ธนพงษ์ หม่ [ 4 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.มะขามเฒ่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มะขามเฒ่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
 


วัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด [ 3 ต.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายบ้านผู้ใหญ่สมบัติ แตงโพ [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที่ ขนาด 200 [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานกีฬาหมู่ที่ 2,3 [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขื่อนเรียงหน้าว [ 15 พ.ค. 2562 ]

 สวนส้มโอขาวแตงกวา ลุงสมเจตน์  

กลุ่มจักรสาน หมู่ที่ 3  

วัดหนองม่วง

วัดโคกแจง
 
 
สอบถาม (13 มิ.ย. 2563)    อ่าน 741  ตอบ 1  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ประวัติหลวงพ่อปาน ตอนที่ 1 (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1258  ตอบ 0  
 
เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น ฯ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ระบบใหม่) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563 (ด่วนที่สุด) [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินคูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ฯ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
การมอบหมายภารกิจ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมสภาอบต.เขาท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตัวชี้วัดที่ 8 (LPA) ปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 8 (LPA) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวัดสิงห์ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอหนองมะโมง) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
เปิดรับสมัครศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคฯ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) (ด่วนที่สุด) [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดโคก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-491-535
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก