หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/orgc... อบต.วัดโคก มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูล โครงสร้าง โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่างๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อย่อย โครงสร้างองค์กร โครงสร้างของ อบต.วัดโคก มีแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เช่น โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ประกอบไปด้วย นายก อบต.วัดโคก , ประธานสภา อบต.วัดโคก โครงสร้างส่วนราชการ ประกอบไปด้วย สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง เป็นต้น
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/boar... อบต.วัดโคก มีข้อมูลผู้บริหาร ปรากฏอยู่ในหัวข้อ บุคลากร ซึ่งมีทั้งข้อมูลผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลผู้บริหาร โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่างๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ บุคลากร เลือกหัวข้อย่อย คณะผู้บริหาร จะพบข้อมูลของนายก , รองนายก ,เลขานุการนายกฯ  , ปลัด , และหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มีข้อมูล อำนาจหน้าที่ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่างๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอไปที่หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อย่อย อำนาจหน้าที่ คลิกเลือกอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และคลิกเพื่อเปิดไฟล์จะปรากฎข้อมูลอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มีข้อมูล แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่ง อบต.วัดโคกใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนประกอบไปด้วย - ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง - เป้าหมาย - ตัวชี้วัด - งบประมาณ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่างๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอไปที่หัวข้อแผน เลือกหัวข้อย่อย แผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เข้าดูข้อมูลโดยคลิกเพื่อเปิดไฟล์จะปรากฎข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะอยู่ตั้งแต่หน้าที่ 40 - 189
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/cont... อบต.วัดโคก มี ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อ โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อย่อย ติดต่อ ซึ่ง อบต.วัดโคก จะมีข้อมูลติดต่อ หลายช่องทาง เช่น สายตรงถึงนายกฯและปลัด อบต.,ที่อยู่หน่วยงาน (ซึ่งทางหน่วยงานไม่มีเลขที่สำนักงาน) ,หมายเลขโทรศัพท์,ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ฯลฯ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มีข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในหัวข้อ ระเบียบ โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ ระเบียบ เลือกหัวข้อย่อย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น กฎหมายน่ารู้ กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา,กฎหมายเกี่ยวป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ฯลฯ ให้เราคลิกเลือกหัวข้อกฎหมายที่เราสนใจ ในการนี้ URL สุดท้ายเป็นการยกตัวอย่างกฎหมายน่ารู้ กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา มาใช้ในการตอบ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/news... https://www.wadkhok.go.th/news... อบต.วัดโคก มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหรือภารกิจของ อบต.วัดโคก โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ ข่าวสาร เลือกหัวข้อย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์ จะมีหัวข้อข่าวต่างๆ ให้เราคลิกเลือกหัวข้อข่าวที่เราสนใจ ในการนี้ URL สุดท้ายเป็นการยกตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 มาใช้ตอบ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/webb... อบต.วัดโคก มี Q-A ซึ่งแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ อบต.วัดโคก สามารถให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ บริการประชาชน เลือกหัวข้อย่อย กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home อบต.วัดโคก มี Social Network โดยสามารถเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎ Social Network อยู่มุมบนด้านขวาของหน้าจอคำว่า FACEBOOK กดเลือกคำว่า FACEBOOK ก็จะแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง อบต.วัดโคกได้จัดทำเป็นประกาศ ซึ่งสามารถเข้าถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเข้าไปที่  https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ ระเบียบ เลือกหัวข้อย่อย ประกาศ เลือก ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก พ.ศ.2566 เข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์
 
  (1)     2      3      4      5