หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ  แผน เลือกหัวข้อย่อย แผนป้องกันปราบปราบทุจริต เลือก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) จะพบข้อมูล 2 ไฟล์  เลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะเป็นข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งอบต. วัดโคก กำลังดำเนินการตามแผนดังกล่าว ซึ่งข้อมูลในปี 2566 อยู่ในส่วนที่ 2 ตั้งแต่หน้า 5-7 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จะอยู่ในส่วนที่ 3 ตั้งแต่หน้าที่ 8-44 โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ ส่วนไฟล์ที่ 2 จะเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยแสดงความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home  จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ  ไปที่หัวข้อ รายงาน เลือก รายงานผลการกำกับติดตามเลือก รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี  2566 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี การสรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โดยแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของปี พ.ศ. 2565 เช่น ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเข้าไปที่  https://www.wadkhok.go.th/home  จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ  ไปที่หัวข้อ รายงาน เลือก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เลือก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.wadkhok.go.th https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าของรัฐซึ่งจะเผยแพร่อยู่ในหัวข้อของการบริหารบุคคล โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางหน้าจอ ไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล เลือกหัวข้อย่อย ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลือก ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าของรัฐ เลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าของรัฐ ประกอบไปด้วย 3 ฉบับ คือ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... https://www.wadkhok.go.th/news... https://www.wadkhok.go.th/news... อบต.วัดโคก มี การขับเคลื่อนจริยธรรม โดย อบต.วัดโคก ได้มีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา มีการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos Donts และมีการจัดฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสามารถเข้าถึง การขับเคลื่อนจริยธรรม โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล เลือกหัวข้อย่อย ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลือก การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะพบข้อมูลทั้งหมด 3 ไฟล์ ไฟล์แรกเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจริยธรรม อบต.วัดโคก จะตอบอยู่ใน URL ที่ 5 ไฟล์ที่ 2. แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Dos Donts จะตอบอยู่ใน URL ที่ 6 ไฟล์ที่ 3. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ จะตอบอยู่ใน URL ที่ 7 นอกจากนี้สามารถเข้าไปดูข่าวกิจกรรมในการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ โดยไปที่แถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ ข่าวสาร เลือกหัวข้อย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกหัวข้อข่าว โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ซึ่งจะใช้ในการตอบใน URL ที่ 8 และ 9
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home  จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล เลือกหัวข้อย่อย ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลือก การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กดเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะพบข้อมูลการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นการแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2565 โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน พร้อมกับมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home  จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ รายงาน เลือกหัวข้อย่อย รายงานอื่น ๆ เลือก รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยนำมาตรการในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home  จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ รายงาน เลือกหัวข้อย่อย รายงานอื่น ๆ เลือก รายงานผลการดำเนินการตามมาตการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์ นอกจากนี้ได้แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ อบต.วัดโคก เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของด้วยงาน ซึ่งเข้าถึง QR code แบบวัด EIT โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home  จะอยู่บริเวณด้านล่างขวามือ
 
   1      2      3      4     (5)