หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ซึ่ง อบต.วัดโคกใช้เป็น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดของแผนประกอบไปด้วยโครงการ งบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งสามารถเข้าถึง แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี โดยเข้าไปที่  https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ แผน เลือกหัวข้อย่อย แผนการดำเนินงาน เลือก แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ซึ่งสามารถเข้าถึง รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่ หัวข้อ รายงาน เลือกหัวข้อย่อย รายงานผลการกำกับติดตาม เลือก รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดย อบต.วัดโคก ได้จัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถเข้าถึง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ รายงาน เลือกหัวข้อย่อย รายงานผลการกำกับติดตาม เลือก รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์ซึ่งจะแสดงรายงานผลการดำเนินงาน มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นต้น ซึ่งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 10 ,11 ,19 ,24 และ 25
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อบต.วัดโคก โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน จะมีคู่มือการปฏิบัติงานหลายคู่มือ เลือกคู่มือการปฏิบัติงานที่เราสนใจ ในการนี้ URL สุดท้ายเป็นการยกตัวอย่างคู่มือการดําเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์สำหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการมาใช้ในการตอบ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งสามารถเข้าถึง คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือกหัวข้อย่อย คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เลือก คู่มือประชาชน เข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะพบข้อมูลการให้บริการในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต.วัดโคก
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... อบต.วัดโคก มี ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ อบต.วัดโคก เป็นข้อมูล 6 เดือนแรกของปี 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยจะเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเป็นรายเดือน สามารถเข้าถึง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ รายงาน เลือกหัวข้อย่อย สถิติ จะปรากฏ รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 เลือกไฟล์ที่เราต้องการดูข้อมูล และกดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ ซึ่งเดือนตุลาคม 2565 จะตอบอยู่ใน URL ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565 จะตอบอยู่ใน URL ที่ 5 เดือนธันวาคม 2565 จะตอบอยู่ใน URL ที่ 6 เดือนมกราคม 2566 จะตอบอยู่ใน URL ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะตอบอยู่ใน URL ที่ 8 และเดือนมีนาคม 2566 จะตอบอยู่ใน URL ที่ 9
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/proj... https://www.wadkhok.go.th/dnm_... อบต.วัดโคก มี รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.วัดโคก จะเป็นการรายงานผลประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งสามารถเข้าถึง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home จะปรากฎแถบเมนูต่าง ๆ บริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ ไปที่หัวข้อ รายงาน เลือกหัวข้อย่อย รายงานอื่น ๆ เลือก รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าดูข้อมูลโดยเลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิดไฟล์
o18 E-Service https://www.wadkhok.go.th/ https://www.wadkhok.go.th/home https://docs.google.com/forms/... อบต.วัดโคก มี E-Service (แบบคำร้องขอรับบริการทางออนไลน์) ซึ่งแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ อบต.วัดโคก โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ซึ่งสามารถเข้าถึง E-Service โดยเข้าไปที่ https://www.wadkhok.go.th/home เลือก E-Service แบบ คำร้องขอรับบริการทางออนไลน์ (ซึ่งอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ อบต.วัดโคก โดยจะอยู่บริเวรด้านล่าง ซ้ายมือของหน้าจอ ในกรอบสีฟ้า)
 
   1     (2)     3      4      5