หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ

สร้างและบูรณะสาธารณูปการไฟฟ้า

สร้างและบูรณะสาธารณูปโภคการประปา

พัฒนาระบบจราจร
 การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ด้านอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มร้านค้าชุมชน
 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และบำบัดผู้ติดยาเสพติด

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player