หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน

การจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การส่งเสริมการวางและจัดทำผังเมืองรวม

การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการประชาสังคม

ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ในการบริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player