ท่านต้องการให้ อบต.วัดโคก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
11.11%
ด้านสาธารณูปโภค ( 7 )
38.89%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
16.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 6 )
33.33%